Kallelse till årsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Runaware Holding AB (publ), 556866-8742

Aktieägarna i Runaware Holding AB (publ) kallas till årsstämma tillika andra kontrollstämma, torsdagen den 28 februari 2023, kl 11.00. Årsstämman kommer att äga rum hos Mangold fondkommission AB, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan och registrering

 • Aktieägare som önskar delta i stämma ska Dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, 5
  vardagar före stämman.
 • Dels anmält sitt deltagande i stämman senast den 21 februari 2023 kl 15.00.

Anmälan sker via mail till bolagets VD Thor Åhlgren: thorahlgren97@gmail.com

Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 21 februari 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
  A) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  B) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  C) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  D) riktlinjer för ersättning till VD
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 9. Val av styrelseledamöter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
 10. Framläggande av kontrollbalansräkning 2 (KBR2) samt revisorns yttrande över KBR2
 11. Beslut om huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 13. Förslag från styrelsen till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 14. Stämmans avslutande

Beslut avseende huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Kontrollbalansräkning 2 avser att fastställa att bolagets egna kapital överstiger det registrerade
aktiekapitalet, och att bristen påvisad i KBR1 därmed är åtgärdad.

To English speaking shareholders

For notice to attend the Annual General Meeting, the English version, contact Thor Åhlgren, thorahlgren97@gmail.com or +46 706 551326

Stockholm i februari 2023
Runaware Holding AB (publ)
Styrelsen