Kallelse till årsstämma i Runaware Holding AB, 556866-8742

Aktieägarna i Runaware Holding AB kallas till årsstämma torsdagen den 17 juni 2021, kl 11.00. Årsstämman kommer att äga rum hos Mangold fondkommission AB, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämma ska

 • Dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, 5 vardagar före stämman.
 • Dels anmält sitt deltagande i stämman senast den 10 juni 2021.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

 1. Per post: genom skriftlig anmälan som sänds till Per Åhlgren, Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, Sverige. Märk kuvertet ”anmälan årsstämma”.
 2. Per mail: per.ahlgren@mangold.se

Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 10 juni 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning
 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
 8. A) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 9. B) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. C) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. D) riktlinjer för ersättning till VD
 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 13. Val av styrelseledamöter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 15. Stämmans avslutande

Fullmaktsformulär, årsredovisningar och revisionsberättelse samt yttrande från revisor i enlighet med 8 kap. 54 § Aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2 i Stockholm senast fr o m den 3 juni 2021. Kopior av nämnda handlingar kommer även, från den dagen, att skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 53 035 833. Bolaget har bara ett aktieslag. Det totala antalet röster uppgick till 53 035 833.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

To English speaking shareholders

For notice to attend the Annual General Meeting, the English version, contact Per Åhlgren, per.ahlgren@mangold.se

Stockholm i maj 2021
Runaware Holding AB (publ)
Styrelsen