Kallelse till årsstämma (tillika första kontrollstämma) i Runaware Holding AB (publ), 556866-8742

Aktieägarna i Runaware Holding AB (publ) kallas till årsstämma tillika första kontrollstämma, torsdagen den 30 juni 2022, kl 11.00. Årsstämman kommer att äga rum hos Mangold fondkommission AB, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i stämma ska

 • Dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, 5 vardagar före stämman.
 • Dels anmält sitt deltagande i stämman senast den 23 juni 2022 kl 15.00.

Anmälan sker via mail till bolagets VD Thor Åhlgren: thorahlgren97@gmail.com

Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 23 juni 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
 8. A) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 9. B) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. C) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. D) riktlinjer för ersättning till VD
 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 13. Val av styrelseledamöter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
 14. Framläggande av kontrollbalansräkning 1 (KBR1) samt revisorns yttrande över KBR1
 15. Beslut om huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 17. A) Punkt 1 ändra bolagets kategori från publikt till privat
 18. B) Punkt 10 Borttagande av avstämningsförbehållet
 19. C) Punkt 7 ändring av kallelsesätt, så att kallelse endast sker via bolagets hemsida
 20. D) punkt 4 ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 SEK i stället för nuvarande 10 000 000 SEK
 21. Beslut om minskning av aktiekapitalet
 22. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 23. Förslag från styrelsen till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 24. Stämmans avslutande

Beslut avseende huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen (5005:551) och låtit den granskas av bolagets revisor som utfärdat yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är bolagets styrelse skyldig att kalla till bolagsstämma (första kontrollstämma). Om bolagets egna kapital vid tidpunkten för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

I syfte att förbättra bolagets förmåga att betala sina fordringsägare och bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets framtida verksamhet och kostnader föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och därmed också följande förändringar i bolagsordningen.

Beslut om ändring i bolagsordningen

Bolagets bolagsordning ska ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 mkr 1 000 000 SEK i stället för 10 mkr 10 000 000 SEK. Någon ändring av den högre gränsen för aktiekapitalet är ej föreslagen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet punkt 13 och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt, 12D, förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

För att ytterligare reducera bolagets kostnader föreslås att bolaget ändrar kategori från publikt till privat samt avstämningsförbehållet borttages.

Fullmaktsformulär, årsredovisningar, revisionsberättelse och KBR1 samt yttrande från revisor i enlighet med 8 kap. 54 § Aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos Thor Åhlgren senast fr o m den 16 juni 2022. Kopior av nämnda handlingar kommer således från den dagen, att skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress eller mailadress.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 53 035 833. Bolaget har bara ett aktieslag. Det totala antalet röster uppgick till 53 035 833.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

To English speaking shareholders

For notice to attend the Annual General Meeting, the English version, contact Thor Åhlgren, thorahlgren97@gmail.com or +46 706 551326

Stockholm i juni 2022

Runaware Holding AB (publ)

Styrelsen